Diğer Mevzuat

Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun (rektör yardımcısı görev süresi)
Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği
Yükseköğretim kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun (72 yaş)
Kamu personeli genel tebliğ (seri no: 6) – doğum sebebiyle verilecek izinler
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslar
Akademik teşvik ödeneği yönetmeliği
Gelir vergisi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun(torba yasa)
2015/13 sayılı başbakanlık genelgesi
Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik
Yükseköğretim kalite güvencesi yönetmeliği
Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun
Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları hukuk müşavirliği ve avukatlık giriş sınavı ve atama yönetmeliği
Üniversitemiz kemaliye hacı ali akın turizm ve otelcilik yüksekokulunun isminin “kemaliye hacı ali akın uygulamalı bilimler yüksekokulu” olarak değiştirilmesine ilişkin bakanlar kurulu kararı
Kamu personeli genel tebliği (seri no: 5)
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun
Yükseköğretim personel kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun
Kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik
Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği
Milli eğitim temel kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun
Yükseköğretim kurumları yönetici, öğretim elemanı ve memurları disiplin yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Erzincan üniversitesi bünyesinde diş hekimliği fakültesi kurulması
Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması
Kamu personeli genel tebliği (seri no: 4)
Kamu personeli genel tebliği (seri no: 3)
Kamu personeli genel tebliği (seri no: 2)
yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönet…..
Üniversitemize bağlı eczacılık fakültesinin kurulmasına dair karar
Üniversitelerde akademik teşkilat yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik
Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun
Bütçe kanunlarında yer alan bazı hükümlerin ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnamelere eklenmesine dair kanun
Kamu hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat, görev ve yetkileri ile kamu görevlilerine ilişkin konularda yetki kanunu
Kamu görevlilerinin mali haklarının düzenlenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun hükmünde kararname
Sosyal güvenlik kurumları harcama belgeleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair
Özürlülerin devlet memurluğuna alınma şartları ile yapılacak merkezi sınav ve kura usulü hakkında yönetmelik
Özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik
Kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik
Yabancıların çalışma izinleri hakkında kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik